آگهی های جدید

فیلتر آگهی ها


  فروش
کد آگهی : 54

نوع ملک : مغازه

3 ماه پیش

| 24 متر |

آدرس : همدان ، همدان ، باباطاهر

قیمت هر متر : 80,000,000 تومان

قیمت کل : 1,920,000,000 تومان

جزئیات
  فروش
کد آگهی : 53

نوع ملک : آپارتمان

6 ماه پیش

| 115 متر | 5 سال ساخت | 3 اتاق | طبقه 3 | 4 طبقه | شمالی ، جنوبی | دو بر نور

آدرس : همدان ، همدان ، شهرک بهشتی

قیمت هر متر : 14,100,000 تومان

قیمت کل : 1,621,500,000 تومان

جزئیات
  فروش
کد آگهی : 52

نوع ملک : آپارتمان

6 ماه پیش

| 200 متر | 3 سال ساخت | 2 اتاق | طبقه 2 | 5 طبقه | جنوبی | یک بر نور

آدرس : همدان ، همدان ، بلوار خرمرودی

قیمت هر متر : 20,000,000 تومان

قیمت کل : 4,000,000,000 تومان

جزئیات
  پیش فروش
کد آگهی : 51

نوع ملک : آپارتمان

6 ماه پیش

| 120 متر | 1 سال ساخت | 3 اتاق | طبقه 5 | 7 طبقه | جنوبی | سه بر نور

آدرس : همدان ، همدان ، گلزار

قیمت هر متر : 20,000,000 تومان

قیمت کل : 2,400,000,000 تومان

جزئیات
  فروش
کد آگهی : 50

نوع ملک : آپارتمان

6 ماه پیش

| 177 متر | 3 اتاق | طبقه 5 | 6 طبقه | شمالی ، جنوبی |

آدرس : همدان ، همدان ، 12 متری سنگ شیر

قیمت هر متر : 18,079,096 تومان

قیمت کل : 3,200,000,000 تومان

جزئیات
  فروش
کد آگهی : 49

نوع ملک : حیاط دار

6 ماه پیش

| 250 متر | 25 سال ساخت | 4 اتاق | 2 طبقه | شمالی | یک بر نور

آدرس : همدان ، همدان ، متخصصین

قیمت هر متر : 56,000,000 تومان

قیمت کل : 14,000,000,000 تومان

جزئیات
  فروش
کد آگهی : 48

نوع ملک : آپارتمان

7 ماه پیش

| 74 متر | 19 سال ساخت | 2 اتاق | طبقه 2 | 4 طبقه | یک بر نور

آدرس : همدان ، همدان ، شهناز (نواب)

قیمت هر متر : 15,135,135 تومان

قیمت کل : 1,120,000,000 تومان

جزئیات
  فروش
کد آگهی : 47

نوع ملک : آپارتمان

7 ماه پیش

| 74 متر | 19 سال ساخت | 2 اتاق | طبقه 2 | 4 طبقه | جنوبی | یک بر نور

آدرس : همدان ، همدان ، شهناز (نواب)

قیمت هر متر : 15,135,135 تومان

قیمت کل : 1,120,000,000 تومان

جزئیات
  فروش
کد آگهی : 46

نوع ملک : آپارتمان

7 ماه پیش

| 118 متر | 5 سال ساخت | 3 اتاق | طبقه 3 | 4 طبقه | شمالی | یک بر نور

آدرس : همدان ، همدان ، هنرستان

قیمت هر متر : 26,000,000 تومان

قیمت کل : 3,068,000,000 تومان

جزئیات
  فروش
کد آگهی : 44

نوع ملک : آپارتمان

7 ماه پیش

| 65 متر | 18 سال ساخت | 2 اتاق | طبقه 2 | 3 طبقه | جنوبی | یک بر نور

آدرس : همدان ، همدان ، شکریه

قیمت هر متر : 16,000,000 تومان

قیمت کل : 1,040,000,000 تومان

جزئیات
  فروش
کد آگهی : 43

نوع ملک : آپارتمان

7 ماه پیش

| 120 متر | 2 اتاق | طبقه 2 | 5 طبقه | شمالی ، جنوبی | دو بر نور

آدرس : همدان ، همدان ، بلوار زمانی

قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

قیمت کل : 1,800,000,000 تومان

جزئیات
  فروش
کد آگهی : 42

نوع ملک : آپارتمان

7 ماه پیش

| 82 متر | 12 سال ساخت | 1 اتاق | طبقه 1 | 2 طبقه | جنوبی | یک بر نور

آدرس : همدان ، همدان ، شهرک بهشتی

قیمت هر متر : 9,500,000 تومان

قیمت کل : 779,000,000 تومان

جزئیات
  فروش
کد آگهی : 41

نوع ملک : آپارتمان

7 ماه پیش

| 83 متر | 7 سال ساخت | 2 اتاق | طبقه 4 | 8 طبقه | جنوبی ، غربی | دو بر نور

آدرس : همدان ، همدان ، شهرک بهشتی مجتمع غدیر

قیمت هر متر : 8,800,000 تومان

قیمت کل : 730,400,000 تومان

جزئیات
  فروش
کد آگهی : 40

نوع ملک : آپارتمان

7 ماه پیش

| 87 متر | 2 سال ساخت | 2 اتاق | طبقه 1 | 8 طبقه | شمالی ، جنوبی | یک بر نور

آدرس : همدان ، همدان ، شهرک بهشتی

قیمت هر متر : 11,000,000 تومان

قیمت کل : 957,000,000 تومان

جزئیات
  فروش
کد آگهی : 39

نوع ملک : ویلا

7 ماه پیش

| 240 متر | 14 سال ساخت | 2 اتاق | 2 طبقه | شمالی ، جنوبی | دو بر نور

آدرس : همدان ، همدان ، شهرک بهشتی

قیمت هر متر : 7,500,000 تومان

قیمت کل : 1,800,000,000 تومان

جزئیات
  فروش
کد آگهی : 38

نوع ملک : حیاط دار

7 ماه پیش

| 218 متر | شمالی |

آدرس : همدان ، همدان ، طالقانی

قیمت هر متر : 20,000,000 تومان

قیمت کل : 4,360,000,000 تومان

جزئیات
  فروش
کد آگهی : 37

نوع ملک : آپارتمان

7 ماه پیش

| 71 متر | 7 طبقه |

آدرس : همدان ، همدان ، شهرک بهشتی

قیمت هر متر : 9,000,000 تومان

قیمت کل : 639,000,000 تومان

جزئیات
  پیش فروش
کد آگهی : 36

نوع ملک : آپارتمان

7 ماه پیش

| 100 متر | 1 سال ساخت | 2 اتاق | طبقه 2 | 4 طبقه | جنوبی ، شرقی | دو بر نور

آدرس : همدان ، همدان ، شهرک بهشتی

قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

قیمت کل : 1,500,000,000 تومان

جزئیات
  فروش
کد آگهی : 35

نوع ملک : آپارتمان

7 ماه پیش

| 100 متر | 15 سال ساخت | 2 اتاق | طبقه 3 | 4 طبقه |

آدرس : همدان ، همدان ، شهرک بهشتی

قیمت هر متر : 8,000,000 تومان

قیمت کل : 800,000,000 تومان

جزئیات
  پیش فروش
کد آگهی : 34

نوع ملک : آپارتمان

7 ماه پیش

| 100 متر | 2 اتاق | طبقه 1 | 4 طبقه | شمالی ، جنوبی |

آدرس : همدان ، همدان ، شهرک بهشتی

قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

قیمت کل : 1,500,000,000 تومان

جزئیات